headershadow

Page content

Algemene Voorwaarden

Aanvang en duur van overeenkomsten

Een overeenkomst (lidmaatschap, opleiding, cursus, praktijkles e.d.) komt tot stand op het moment dat de afgenomen dienst door de klant is betaald of zodra de eerste termijn van de afgenomen dienst is betaald. Overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst of termijnbetaling is vermeld.

Prijs en prijswijziging

DifferHand hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van DifferHand wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Betaling

Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door DifferHand aangegeven bankrekeningnummer.

Aansprakelijkheid gebruiker

•DifferHand is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door DifferHand aangeboden producten.
•DifferHand is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van DifferHand.
•DifferHand is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens DifferHand, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van DifferHand dient te worden betracht.
•DifferHand is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens DifferHand.
•DifferHand is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

De klant is jegens DifferHand aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van DifferHand verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade . Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van DifferHand verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Accommodatie

DifferHand zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen haar bedrijf gebruikelijk is. DifferHand zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen haar bedrijf gebruikelijk zijn. Meegebrachte paarden dienen steeds te zijn ingeënt, ontwormt te zijn en vrij van besmettelijke ziektes. Van de inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een geldig paspoort/vaccinatiebewijs te worden overlegd.

Dierenarts

Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood is DifferHand zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is DifferHand bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van DifferHand. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door DifferHand aan de klant doorberekend.

Enten en ontwormen

Paarden die voor een clinic, les of cursus het terrein van Trainingscentrum DifferHand betreden dienen geent te zijn en te zijn ontwormt. Tevens dienen zij vrij te zijn van ziektes zoals bv. schimmel.

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met DifferHand en op de plaats die DifferHand daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van DifferHand. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van DifferHand verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij DifferHand. De klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

 

Kinderen

In het kader van veiligheid is het spelen op stro en hooibalen verboden alsmede het spelen bij de mesthoop. Ouders dienen zelf toezicht te houden op hun kinderen. DifferHand kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in welke vorm dan ook. Rennen over het terrein en in de stallen is niet toegestaan en de stallen zin geen speelplaatsen.

Opruimen

Men is verplicht om na de verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen en de wasplaats na gebruik schoongespoten en netjes achter te laten.

Indien het paard gemest heeft op het terrein of in de rijbaan of longeercirckel, dan dient dat zo spoedig mogelijk opgeruimd te worden. Tijdens het rijden of longeren dient er op te worden gelet dat het paard niet door de mest heen loopt. Dit om vervuiling van de bodem te voorkomen. Materiaal voor het opruimen van de mest is op verschillende plaatsen op het terrein aanwezig.

In- en uitladen paarden

Het in- en uitladen van paarden dient aan de zijkant van de stallen te gebeuren (parkeren langs de mesthoop). Mest van het paard op het buitenterrein dient te worden opgeruimd.

Voeren

Het is niet toegestaan om paarden die niet uw eigendom zijn te voeren, tenzij in overleg met of opdracht van de eigenaar. Daarmee is ook inbegrepen het geven van paardensnoepjes, wortels, brood e.d.

Roken

Behalve op de speciale rookplaats is het strikt verboden te roken op en rond het trainingscentrum. Peuken dienen in de betreffende pot uitgedrukt te worden en niet op de grond.

Foto/video-opnames

Als toeschouwer is het niet mogelijk om foto- en filmopnames te maken van lessen, clinics, demonstraties of andere activiteiten. In overleg kunnen deelnemers hun eigen les(sen) laten fotograferen of opnemen op video voor eigen privegebruik. Het is niet toegestaan om (gedeeltes van) de les voor publicatie op YouTube, Vimeo etc. te plaatsen.

Draag een veiligheidshelm

Het dragen van een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken tijdens het rijden is verplicht.

Dit veiligheidshoofddeksel heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van een veiligheidssluiting. De traditionele paardrijcap wordt afgeraden, omdat deze geen enkel schokabsorberend vermogen heeft. Het dragen van een paardrijcap of veiligheidshelm is niet wettelijk verplicht maar wel verplicht in de lessen bij Marijke. Draag geschikte kleding Het dragen van geschikte kleding kan bijdragen aan de veiligheid. Draag altijd: (rij)laarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag laarzen met gladde, doorlopende zolen en een hak (of jodhpur-laarsjes met chaps) en let op een goede pasvorm; kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet met alle winden gaan meewaaien. Onderkleding en met name de broek moeten glad aansluiten, omdat plooien vervelend kunnen inwerken op de huid. Draag te paard een echte rijbroek.